OPS

Pomoc Społeczną na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn świadczy i koordynuje jej działania przy współpracy Urzędu ,organizacji pozarządowych i innych instytucji Ośrodek Pomocy Społecznej.

Misją jego jest usamodzielnienie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,której nie są w stanie podołać.

Celem OPS jest :

 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,tzn umożliwienie im bytowania w godnych warunkach,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Cele te realizowane są przez udzielanie pomocy materialnej w różnej formie oraz świadczenie pracy socjalnej. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać osoby,które posiadaja bardzo niskie dochody tj w przypadku osoby samotnej 477 zł miesięcznie a w przypadku osoby w rodzinie 351 zł na osobę w rodzinie a, jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
bezrobocia, choroby, niepełnosprawnośći, alkoholizmu, wielodzietności, niezaradności życiowej.

Jako instytucja realizująca politykę społeczną państwa wykonuje zadania zlecone i własne. W związku z tym finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy.

Ze świadczeń OPS korzysta 890 rodzin.

Potrzebujący korzystają z różnych form pomocy:

 • zasiłki stałe,okresowe,celowe

 • bezpłatne posiłki dla dzieci w stołówce szkolnej

 • pomoc materialna(odzież, obuwie,opał na zimę)

 • pomoc usługowa świadczona osobom chorym, niedołężnym i samotnym

 • zasiłki rodzinne

 • swiadczenia pielęgnacyjne

 • zasiłki pielegnacyjne

 • zaliczki alimentacyjne

 • dodatki mieszkaniowe

 • dary żywnościowe,środki czystosciowe