Informacje

Świadczenie uzupełniające ( 500 plus) dla niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą  z dnia 31 lipca 2019 r  o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DZ. U. poz.1622) świadczenie uzupełniające  ( 500 plus) to nowy typ pomocy skierowanej do osób niezdolnych  do samodzielnej egzystencji.
Ma ono na celu dodatkowe wsparcie  finansowe najbardziej potrzebujących ze względu na zwiększone koszty  związane z pielęgnacją ,rehabilitacją  czy opieką medyczną .


Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać  dla osób niepełnosprawnych które  muszą  spełniać jeszcze kilka warunków  :

  1. ukończyły 18 lat
  2. nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność została stwierdzona  orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności  do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie są uprawnione do emerytury, ani renty nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków  publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego albo  są uprawnione  do tych świadczeń ( emerytury, renty, albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza  1600 zł

Jest to kwota 500 zł miesięcznie przy czym łączna kwota  renty ,czy emerytury nie może przekroczyć 1600 zł. W związku  z tym ,że osoby, które pobierają w chwili obecnej  świadczenie   nieznacznie  przekraczające  wysokość  renty z tytułu niezdolności do pracy ( obecnie wynosi ona 1.100 zł)będą również  miały możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia  uzupełniającego.
Świadczenie uzupełniające (500plus) będzie przysługiwało  uprawnionym osobom niepełnosprawnym od 1 października 2019 r .
Wnioski należy składać do organów emerytalno-rentowych : ZUS i KRUS
Druki  wniosków    można   pobrać ze strony  ZUS  lub KRUS
W przypadku   pomocy w pobraniu wniosku telefon kontaktowy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie  25 7576 147