Informacje

Ogłoszenie - Kierownik Klubu „Senior+” w Kałuszynie

  • Drukuj

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie Ogłasza Nabór Na wolne Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Kierownik Klubu „Senior+” w Kałuszynie

 

1.       Wymagania niezbędne :

1)      Obywatelstwo polskie,

2)      Wykształcenie wyższe

3)      Posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy ,w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

4)      Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

5)      Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej

6)      Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7)      Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      Posiadanie nieposzlakowanej opinii

9)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

2.       Wymagania dodatkowe :

 1)      Posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,

 2)      Znajomość  specyfiki pracy z osobami starszymi

 3)      Znajomość przepisów:

 a)      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej( Dz. U. z 2019 r poz.1507 ze zm.)

 b)       Programu Wieloletniego ”Senior+” na lata 2015 – 2020

 4)      Predyspozycje : wysoka kultura osobista,odpowiedzialność,komunikatywność,cierpliwość,kreatywność ,samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres kierowania zespołem i  współdziałania w zespole,

 5)      Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych

 6)      Posiadanie prawa jazdy kat. B czynne prowadzenie samochodu i brak stałych przeciwwskazań do jego prowadzenia.

 

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1)      Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+

 2)      Opracowanie planu pracy klubu i czuwanie nad jego realizacją

 3)      Ustalenie i realizacja  rocznego budżetu Klubu.

 4)      Prowadzenie  postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie.

 5)      Nadzór nad prowadzeniem Klubu Senior+

 6)      Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior+

 7)      Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu

 8)      Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in.- listy obecności uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia .

 9)      Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących seniorów

 10)   Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie

 11)   Diagnozowanie  i monitorowanie  poziomu zaspokojenia potrzeb Seniorów 

 12)   Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów

 13)   Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla Seniorów

 14)   Organizowanie form wsparcia dla Seniorów

 15)   Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych klubu

 16)   Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina ,teatru oraz innych miejsc

 17)   Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów

 18)   1Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior+ stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia  zajęć

 19)   Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+

 20)   Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu.

 21)   Nawiązanie i utrzymanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność klubu

 22)   Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach

 23)   Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu

 24)   Innych wymaganych lub koniecznych  na tym samym stanowisku.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa na czas określony od stycznia 2021 r na ¼ etatu

  1. stanowisko i miejsce pracy: praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, atakże praca administracyjno-biurowa w Klubie „Senior+”, współpraca z Kierownikiem orazpracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej ,praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wKałuszynieul. Wojska Polskiego 20 oraz częste wyjazdy służbowe w teren Gminy,
  2. możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Kałuszyn w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami(np. wyjścia na spacer itp.),
  3. wyjazdy poza teren Gminy Kałuszyn w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do teatru czy kina.

 

5.       Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce ,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

 1)      List motywacyjny oraz życiorys( curriculum  vitae),

 2)      Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia2018 r w sprawie dokumentacji pracowniczej(Dz.U. z 2018 r poz.2369)

 3)       Kserokopie dyplomów  potwierdzające wykształcenie ,

 4)      Kserokopie innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i określające zajmowane stanowisko,

 5)      Kserokopię świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i /lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy

 6)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 7)      Oświadczenie kandydata o niekaralności( brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

 8)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 9)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  na danym stanowisku

 10)    Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 11)   Inne dokumenty ,w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata ,w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie  najlepszych kandydatów.

              Oświadczenia ,kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem Własnoręcznym podpisem kandydata.

 

7.       Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 „Dotyczy naboru na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Klubu” Senior+”

 Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie lub przesłać pocztą pod adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kałuszynie w  terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r do godz. 15.30(decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

 2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 3. Kandydaci spełniają wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną .O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.

 4. Kandydaci ,których oferty nie będą spełniały  wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną .

 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie  nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru . Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres 14 dni  od dnia opublikowania wyniku naboru.

 6. Informacja  o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie Ośrodka

 

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną . O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną